Forretningsorden for Det Landsdækkende Synsråd

1.

Det Landsdækkende Synsråd blev oprettet i 2002 af Amtsrådsforeningen i Danmark.

2.

Formålet med Det Landsdækkende Synsråd er at sætte fokus på de faglige, menneskelige og økonomiske udfordringer, der ligger i feltet, hvor mennesker med nedsat eller manglende syn har brug for rehabilitering enten lokalt eller med hjælp fra landsdækkende rehabiliteringsinstitutioner for at kunne opnå eller opretholde et selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv.

For at opfylde formålet består Rådet af repræsentanter for lokale, regionale og landsdækkende synsinstitutioner, brugerorganisationer og det socialoftamologiske vidensmiljø.

Det er rådets formål:

 • At sikre en fortsat faglig udvikling af viden og kompetence på synsområdet i Danmark
 • At drøfte aktuelle, vanskelige problemstillinger indenfor rådets overordnede mål
 • At sikre formidling af synsfaglige problemstillinger til relevante aktører
 • At sikre synligheden af forhold og områder, der ligger indenfor rådets overordnede mål
 • At sikre en informationsindsats, der inviterer til debat om vigtige problemstillinger indenfor rådets formål

3.

Det Landsdækkende Synsråd har følgende sammensætning:

 • Den øverste leder af Synscenter Refsnæs
 • Den øverste leder af Instituttet for Blinde og Svagsynede
 • Repræsentant for Socialstyrelsen - fagområdet Synshandicap (observatør)
 • To repræsentanter for Dansk Blindesamfund, hvoraf den ene repræsentant skal være Landsformanden
 • En repræsentant for Dansk Blindesamfunds Ungdom
 • En repræsentant for Øjenklinikken ved Kennedy-Centret
 • Tre repræsentanter udpeget af Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner
 • En repræsentant for Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede

Rådets medlemmer kan sende en stedfortræder til Rådets møder, hvis de ikke selv kan deltage. Stedfortræderen skal ikke være registreret på forhånd.

4.

Det Landsdækkende Synsråd konstitueres i forbindelse med den kommunale valgperiode.

Rådet kan oprette et forretningsudvalg, som kan drøfte emner til dagsorden, hjælpe ved forberedelse af møder og andre arrangementer for Rådet samt repræsentere Det Landsdækkende Synsråd ved eventuelle møder i diverse offentlige instanser.

Forretningsudvalget sammensætning:

 • Formand for Dansk Blindesamfund
 • Forstander for Instituttet for blinde og svagsynede
 • Forstander for Synscenter Refsnæs
 • 1 repræsentant for det decentrale ledelsesforum i DTHS.

5.

Sekretariatsfunktionen varetages af de landsdækkende institutioner.

Institutionerne afholder udgifterne til sekretariatsfunktionen.

6.

Det Landsdækkende Synsråd mødes efter behov, dog minimum tre gange om året. Forretningsudvalget udarbejder dagsorden og sekretariatet indkalder til møderne. Dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet. Endelig dagsorden fastsættes ved mødets begyndelse. Formanden leder møderne. Ved formandens fravær vælges en mødeleder. Sekretariatet udarbejder og udsender referat efter møderne.

7.

Det Landsdækkende Synsråd kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper på afgrænsede områder.

Sekretariat • IBOS-Instituttet for Blinde og Svagsynede • Rymarksvej 1 • 2900 Hellerup • mf@remove-this.ibos.dkwww.ibos.dk • 39 45 25 45